Ogłoszenie o zamówieniu społecznym na hotele - ZMIANA WARUNKÓW

Wprowadzono zmiany w treści ogłoszenia oraz załącznikach.

Wszelkie niezbędne dokumenty do pobrania znajdują się w zalącznikach poniżej.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

DO

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE.

na realizację zamówienia

ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELOWYCH NA POTRZEBY CENTUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU.

POZNAŃ, dnia 08.07.2019 r.

Zamawiający: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61 809 Poznań

tel. + 48 61 646 44 70, e-mail do korespondencji ws. zamówienia: sekretariat@csdpoznan.pl

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego dwa pytania dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu:

1) Czy zestaw do parzenia kawy lub herbaty jest wyposażeniem obowiązkowym w każdym pokoju?

2) Czy z zamówienia wyłaczone zostały hotele kategorii dwugwiazdkowej?

Po przeprowadzeniu analizy potrzeb Zamawiającego wobec powyższych pytań Zamawiający postanowił zmienić opis przedmiotu zamówienia wskazująć, że w kategoriach, w których zaprasza do składania ofert hostele dopuszcza równiez składanie ofert przez hotele jednogwiazdkowe lub dwugwiazdkowe oraz, że zestaw do parzenia kawy lub herbaty nie jest wyposażeniem obowiązkowym w pokojach.

Zamawiający wskazuje, że wobec wyżej opisanej zmiany wprowadził zmiany w treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz załacznikach.

Zamawiający wskazuje, że zmiany nie są na tyle istotne, by zachodziła potrzeba wydłużenia terminu składania ofert. Pozostaje on więc niezmieniony.  

Termin składania ofert nie zmienia się i upływa 15.07.2019. roku, do godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy, który złożył ofertę. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką, w szczególności pocztową czy kurierską.

Dokumenty do pobrania:

PYTANIA I ODPOWIEDZI

TREŚĆ OGŁOSZENIA

WZÓR UMOWY

Zal. 1_część 1_opis_okolica ul. Św Marcin

Zal. 1_część 2_opis_okolica ul. Królowej Jadwigi

Zal. 1_część 3_opis_okolica ul. Brandstaettera

Zal. 2_formularz ofertowy_wszystkie części

Zal. 3_część 1.1_formularz cenowy_okolica ul. Św. Marcin_hostele

Zal. 3_część 1.2_formularz cenowy_okolica ul. Św. Marcin_h. trzygwiazdkowe

Zal. 3_część 1.3_formularz cenowy_okolica ul. Św. Marcin_h. czterogwiazdkowe

Zal. 3_część 2.1_formularz cenowy_okolica ul. Królowej Jadwigi_h. trzygwiazdkowe

Zal. 3_część 2.2_formularz cenowy_okolica ul. Królowej Jadwigi-h. czterogwiazdkowe

Zal. 3_część 3.1_formularz cenowy_okolica ul. Brandstaettera_hostele

Zal. 3_część 3.2_formularz cenowy_okolica ul. Brandstaettera_h. trzygwiazdkowe

Zal. 3_część 3.3_formularz cenowy_okolica ul. Brandstaettera_h. cztrogwiazdkowe

Zal. 4_wzór oświadczenia_wszystkie części