REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZACH PROWADZONYCH PRZEZ CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, dotyczy wszelkich imprez, warsztatów i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (Organizator), zwanych dalej „Imprezami”;

2. Uczestnikiem jest każda osoba uczestnicząca w Warsztatach, tj. dziecko, rodzic, prawny opiekun czy pozostałe osoby, zwane dalej „Uczestnikiem”.

3. Regulamin reguluje stosunki powstałe pomiędzy Uczestnikami a Organizatorem w związku z uczestnictwem w Imprezach.

4. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją postanowień Regulaminu.

5. Uczestnicy małoletni biorą udział w Imprezie za zgodą i na odpowiedzialność rodziców, opiekunów prawnych lub innych osób do tego upoważnionych. Za Uczestnika małoletniego występuje i podejmuje wszelkie decyzje rodzic lub opiekun prawny.

II. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestników.

1. Uczestnictwo osób małoletnich w Imprezie nie jest równoznaczne z podjęciem się przez Organizatora umownego nadzoru nad osobami małoletnimi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez małoletniego, ani za szkodę na osobie małoletniego, chyba że odpowiedzialność taka wynika z bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

2. Organizator nie zapewnia Uczestnikom opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

3. Rodzice, opiekunowie prawni lub inne osoby do tego upoważnione zobowiązane są a w razie potrzeby do poinformowania Organizatora o stanie zdrowia Uczestnika, w tym również informacji o przyjmowanych lekach, uczuleniach i innych zagrożeniach zdrowia i życia, które mogą u Uczestnika wystąpić, a które mają związek ze specyfiką Imprezy.

4. Uczestnictwo w Imprezie nie kreuje zobowiązania Organizatora do przechowania rzeczy i nie przenosi na Organizatora odpowiedzialności za osobiste rzeczy Uczestników, chyba że odpowiedzialność taka wynika z bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

III. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Św. Marcina 80/82;

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Centrum Sztuki Dziecka – cezary.sadowski@jtc.com.pl

3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych (związanych ze sztuką) na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e RODO;

4. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane do czasu odwołania zgody przez Uczestnika;

5. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Dane osobowe będą przechowane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy oraz prowadzenia sprawozdań i działań informacyjnych z tym związanych;

7. Uczestnik ma  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO). Aktualny adres urzędu: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem umownym. Uczestnik nie jest zobowiązany do podania tychże danych, jednakże brak ich podania będzie skutkował niemożnością realizacji zadania;

9. Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

IV. Prawa autorskie oraz wizerunek Uczestników.

1. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z utworów stworzonych przez Uczestnika w związku z Imprezą. Zgoda taka jest równoznaczna z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na użycie tych utworów w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Centrum Sztuki Dziecka na czas nieoznaczony, ze szczególnym uwzględnieniem zwielokrotniania utworów, zapisu na dowolnym nośniku oraz dokonywania opracowań utworu (wykonywanie praw zależnych). W przypadku osób małoletnich zgody takiej udziela rodzic lub opiekun prawny małoletniego.

2. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z udzieleniem nieodpłatnego zezwolenia na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku Uczestnika.

3. Uczestnicy mogą udzielić w formie ustnej zezwolenia na pokazywanie i rozpowszechnianie wizerunku i głosu w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Centrum Sztuki Dziecka. Zezwolenia na wykorzystanie wizerunku osoby małoletniej udziela jego rodzic lub opiekun prawny.

przypadku osób małoletnich, które uczestniczą w Imprezie z grupą szkolną bądź z inną grupą znajdującą się pod opieką osoby do tego upoważnionej, zezwolenie, o którym mowa w pkt. 13 Regulaminu musi być udzielone przez rodzica lub opiekuna prawnego małoletniego w formie pisemnej.

V. Przebieg Imprezy.

1. Wszyscy Uczestnicy biorący udział w Imprezie zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP oraz postanowień niniejszego Regulaminu i zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.

2. W toku Imprezy zabrania się palenia tytoniu, wnoszenia oraz spożywania alkoholu i innych używek, przebywania po spożyciu alkoholu i innych środków odurzających.

 Uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń Organizatora.

Korzystanie z wszelkich materiałów i narzędzi Organizatora jest dozwolone wyłącznie za zgodą Organizatora.

3. Każde uszkodzenie narzędzia lub sprzętu należy niezwłocznie zgłosić Organizatorowi.

Rodzic lub opiekun prawny odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez Uczestnika.

4. Organizator ma prawo usunąć z Imprezy osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych Uczestników, zakłócające porządek lub naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

*****
 

REGULAMIN DO POBRANIA